Gå til hovedindhold

Dit barns sociale udvikling og trivsel

Et godt trivsels- og udviklingsmiljø bygger på ligeværd, tryghed og anerkendelse.

 • Læs op

Indhold

  Det giver inspiration og mulighed for det enkelte barn til – i samvær og samspil med andre – at udvikle sig personligt, socialt, kulturelt og fagligt.

  Når vi deltager i fællesskaber, udvikler vi os og trives. Det er i fællesskaberne, at vi oplever mening og sammenhæng mellem andre og os selv.

  Vi arbejder med at styrke elevernes sociale udvikling og trivsel.

  • Skolens værdiregelsæt – ”troværdighed, respekt og engagement på Sabro-Korsvejskolen” danner den overordnede ramme for, hvordan vi er sammen og anvendes aktivt.
  • Vi arbejder med God stil på skolen som helhed og i de enkelte klasser, som har en værdi- og en handlingsorienteret retning.
  • På lejrskoler og andre fællesskabende aktiviteter arbejder vi aktivt med kammeratskabet i gruppen gennem løsning af forskellige meningsfulde opgaver.
  • Vi underviser i digital dannelse igennem hele skoleforløbet, der er tilpasset elevernes alder og modenhed.
  • På forældremøder drøfter klassens forældre og medarbejdere klassens trivsel. Her organiserer vi legegrupper, aftaler regler for fødselsdage, sociale aktiviteter for hele klassen m.m.
  • Peer-educators, som er elever fra 5 kl., der leger med og er rollemodeller for de yngre elever.
  • Venskabsklasser, hvor de fra 5.kl starter med at følge den samme klasse, indtil de kommer i 9.kl. Her er de ældre elever rollemodeller overfor de yngre. Der bliver bl.a. også her arbejdet med God stil.
  • Klassetrivsel.dk, som vi bruger som et redskab til at undersøge klassens trivsel.
  • Fri for mobberi, som er skabt til at forbygge mobning, vi som skole støtter op om. Det er med til at skabe en bedre klassekultur og hvordan man behandler hinanden.
  • Skole-hjem samtaler, som vi holder 1-2 gange om året, hvor der er fokus på elevens sociale trivsel og faglige niveau.
  • Børnesamtaler, hvor vi benytter os af arbejdsredskabet Minuddannelse.
  • Elevtrivselsundersøgelsen, som vi gennemfører en gang om året. Den indgår i arbejdet med at vurdere trivslen i klasserne. Hvis det i undersøgelsen bliver tilkendegivet, at der forekommer mobning i en klasse, sætter vi straks en indsats i gang for at afdække problematikken og iværksætter en plan for de nødvendige handlinger.

  Elevdemokrati

  Vi sætter elevinddragelse og medbestemmelse i højsædet. Derfor er elevrådet noget, vi vægter højt. Udover skolens eget elevråd er vi meget involverede i andre projekter og initiativer såsom BUB (Børne- og ungebyrådet) og EYC (European Youth Consensus), som er et topmøde, hvor unge fra hele Europa mødes og gennem kreative processer med billeder, lyd, ord og bevægelse baner nye veje for unges oplevelse af demokrati og rettigheder.

  Hvert år tilbyder vi endvidere vores elevråd at deltage i diverse kurser fra Danske Skoleelever, som styrker eleverne i elevrådets muligheder og giver dem kompetencerne til at deltage i organisationsarbejde.

  Sidst opdateret: 8. juli 2024